Blog Image

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Open brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Bos- en zeeklassen en voor- en naschoolse opvang duurder. Ook voor armen.

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 11 okt, 2018 16:47:54


ZEE-
EN BOSKLASSEN DUURDER, OOK VOOR ARMEN

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen
n° 20)


De

sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in
Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout in 2013
– 2014 betekende zowat het
einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in
Antwerpen.


1,8 miljoen Euro besparingen volgens Open-VLD.


Gezien de slechte luchtkwaliteit van Antwerpen is een verblijf aan zee of in
het bos geen luxe.


Vooral kansarme kinderen zijn het slachtoffer.


Natuureducatie is de dupe.


Nu ligt Domein Peerdsbos (de Leerexpert – Stedelijk Onderwijs) onder vuur van N-VA-
en Open-VLD. Sluiting dreigt.


Prijsverhoging van voor- en naschoolse opvang (ook voor arme kinderen) staat op
de agenda raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs van december 2018.


Ook de opvangprijs voor kinderen met arme ouders (Verhoogde Tegemoetkoming) zou
verhogen.

Antwerpen, 12/10/2018

Geachte
heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor
uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw –
weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Ik wil graag
enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep plaatsen. Bijvoorbeeld bij het
afschaffen van de bos- en zeeklassen voor de leerlingen van het Stedelijke Onderwijs.

De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde
Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout
(2013 – 2014) betekende zowat het einde
van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen
. Volgens
een persbericht van Open-VLD bespaarde
u daarmee 1,8 miljoen Euro. Deze
besparing treft vooral kansarme kinderen, anderstalige
nieuwkomers en kinderen met een fysieke beperking. Kinderen die zelden de stad
uitkomen – en dat is gezien de slechte luchtkwaliteit geen overbodige luxe.

Voor een
belangrijke groep kinderen betekent dat dat ze nog amper weten wat een bos is
en de zee pas te zien krijgen als ze er zelfstandig naar toe kunnen. Als. Onderwijs
midden in de natuur en aan zee vervalt hiermee voor een belangrijk gedeelte. De
vervanging van deze infrastructuur door een systeem met vouchers heeft ervoor
gezorgd dat in 2014 al meteen 15% minder kinderen uit het Stedelijk Onderwijs
op bos- en zeeklassen gingen. Omdat de ouders voor deze meerdaagse uitstappen
nu financieel moeten bijpassen.

Daarenboven kwam de opbrengst van de verkoop van dit
vastgoed niet ten goede aan het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, maar
kwam die in de stadskas terecht. Overigens viel de opbrengst van die verkoop
wel zwaar tegen – u dacht dat home Mathilde Schroyens 18 miljoen euro zou
opbrengen, maar het werd negen miljoen, exact de helft dus. En u wist niet dat
Diesterweg contractueel niet zomaar kon worden verkocht. Foutje.

U beweert dat de invoering
van de voucher van 18 Euro per nacht/leerling voor leerlingen van álle netten
ervoor zorgt dat er meer leerlingen van bos- en zeeklassen kunnen genieten.
Helaas, alle betrokken leerkrachten en onderwijsmedewerkers spreken dat tegen.
Er is slechts een beperkte capaciteit van goedkope infrastructuur –
begrijpelijk, want u hebt zelf een belangrijk gedeelte van die capaciteit
vernietigd.

Nu ligt de Leerexpert, de school in het Peerdsbos in Brasschaat, onder vuur van
N-VA en Open-VLD
. In die school leren jongeren hun beroep in een
realistische omgeving. Volgens de tegenstanders gaat het om ‘het verdoken
openhouden’ van een bosdomein onder het mom van een school. Zelfs het
elektriciteitsverbruik en de andere nutsvoorzieningen worden in de afrekening
van de school opgenomen om aan te tonen dat de school verlieslatend zou zijn. Dat gebeurt voor geen enkele
andere school van het Stedelijk Onderwijs. Dat de scholen van Brasschaat op
vraag van de plaatselijke N-VA ook toegang willen hebben tot het domein van de
Leerexpert in het Peerdsbos, vormt dan weer geen probleem. Dat kan dus anders en beter!

Niet alleen moet voor ons onderwijs helemaal niet ‘rendabel’ zijn. Onderwijs moet rechtvaardig zijn én van hoge
kwaliteit
. Dat kan! Meerdaagse bos- en zeeklassen zijn niet alleen gezond – kijk naar de
onderzoeken over luchtkwaliteit – maar ook pedagogisch
noodzakelijk
. We willen een beleid dat
rekening houdt met de financiële draagkracht van ouders. Dat
geldt trouwens niet alleen voor meerdaagse uitstappen. Zowel U als ik weten dat
op de raad van bestuur van het
Stedelijk Onderwijs in december 2018 de
prijsverhoging voor de voor- en
naschoolse opvang
is geagendeerd. En dat u die verhoging ook wil doen voor de kinderen van ouders die een Verhoogde Tegemoetkoming krijgen omdat
ze een uiterst laag inkomen hebben. Meneer de schepen, zowat de helft van de
leerlingen in de basisscholen van het Stedelijk Onderwijs zal daarvan het
slachtoffer zijn. Dat u die maatregel wil na
de gemeenteraadsverkiezingen maar voor de installatie van een nieuw
stadsbestuur
is cynisch en asociaal.

Met hoogachting

Marc SwyngedouwOpen brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Waar blijven de extra leerkrachten?

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 11 okt, 2018 11:11:17

WAAR
BLIJVEN EXTRA LEERKRACHTEN?

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de
gemeenteraadsverkiezingen, n° 20)

·
We weten al
sinds 2016 dat we op een enorm tekort aan leerkrachten afstevenen. Maar er is
geen specifiek beleid rond gevoerd.

. 2016: 1.610 extra leerkrachten nodig tegen
2020.

. 2018: 3.000 extra leerkrachten nodig tegen
2025.

·
Het ziekteverzuim
stijgt sterk in het Stedelijk Onderwijs. Vooral bij directies.

. Afwezigheid vooral vanwege psychosociale
redenen.

. Psychosociale risicoanalyse in Stedelijk 0nderwijs
gebeurt schoorvoetend of niet. Er is geen monitoring van de gevolgen die de
scholen geven aan de analyse.

Antwerpen, 11/10/2018

Geachte
heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt
voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw
– weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik
even kritisch en onderbouwd terugkomen op het dreigende en onderschatte tekort
aan leerkrachten in onze stad.

Mijnheer de schepen, u maakt zich
terecht zorgen over het tekort van 3.000
leerkrachten tegen 2025
in het Antwerpse onderwijs. U kondigt nu een
campagne aan om studenten aan te zetten de lerarenopleiding te volgen en de
leerkrachten beter te ondersteunen (Het Laatste Nieuws 4/9/18). In 2016 meldde u dat er tegen 2020 een
tekort van maar liefst 1.610
leerkrachten zou zijn
(Gazet Van Antwerpen 10/08/16). U had het over een uitval van leerkrachten binnen de 5 jaar van 40% – dat is twee
keer meer dan in de rest van Vlaanderen (GVA 10/08/16 en HLN 4/9/18).

Helaas ondernam u de voorbije jaren wel heel weinig om een oplossing voor
dat lerarentekort te vinden. Er zijn in
deze periode in Antwerpen weinig of geen beleidsmaatregelen genomen.
Maatregelen
om leerkrachten te steunen worden wel stoer in de pers aangekondigd en in het Lokaal
Overlegplatform besproken. Maar op het terrein gebeurt er vanuit de stad weinig
of niets. Ik heb als lid van de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs u
geen enkel concreet voorstel weten formuleren. Wanneer komt u met een
uitgewerkt plan op de proppen? Een eerste kleine stap zou al kunnen zijn dat u de
ouders voldoende informeert over de langdurige afwezigheid van bepaalde
vakleerkrachten. Of over het feit dat u geen vervanging voor langdurig afwezige
onderwijzers in de lagere school blijkt te vinden.

Wanneer na lang aandringen van de onderwijsvakbonden
er een onderzoek komt naar het welzijn
van de leerkrachten
op het werk in
het Stedelijk Onderwijs (1) doen er
van de 110 scholen (instellingsnummers) een dertigtal scholen gewoon niet mee. Na opnieuw sterk aandringen van
de vakbonden blijkt eind vorig schooljaar dat er nog een tiental scholen geen
risicoanalyse uitgevoerd hebben. Als u leerkrachten in Antwerpse scholen wilt
houden, is het toch een goed idee om na te gaan hoe ze zich op school in hun
vel voelen?

Of de scholen nadien daadwerkelijk
iets ondernemen met de resultaten van de doorlichting wordt ook al niet
systematisch bijgehouden. Wat we wel weten is dat de ziekteverzuimcijfers in het Stedelijk Onderwijs sterk de hoogte ingaan. In het
basisonderwijs stijgt het verzuimpercentage met 32% en in het secundair
onderwijs met 34% tussen 2014 en 2016. Bij iedereen: het onderwijzend
personeel, de administratieve krachten, het paramedisch personeel en de
opvoeders. Bij de directies en het
technisch personeel is het probleem het grootste. Het ziekteverzuim in het
Antwerps Stedelijk Onderwijs ligt voor de meeste categorieën beduidend hoger dan het Vlaamse
gemiddelde. Personeelsleden van het
Stedelijk Onderwijs zijn ook langer ziek.
Het aantal personeelsleden dat langer dan 180 dagen ziek is verdubbelde haast
tussen 2014 en 2016. Ziekteverzuim wegens psychosociale
redenen
komen het meeste voor – bij
de directies gaat het om 50% van alle ziektedagen in het basisonderwijs en 65%
in het secundair onderwijs van de ziektedagen.

permanent aandacht aan het welzijn van leerkrachten, directies en ander
personeel
in het onderwijs? De psychosociale
risicoanalyses
moeten tijdig
gebeuren en de opvolging kan veel professioneler. Waarom krijgen
alleen de leerkrachten op het Kiel
een introductie in de leefwereld van
hun leerlingen via rondleidingen en
participatie in de wijk van hun school? Laten we in een goede en efficiënte
netoverschrijdende opleiding en
ondersteuning van schooldirecties
voorzien. En waar blijft de promotie van de lerarenopleiding bij de
stedelijke jeugd
waarover al jaren wordt gesproken?

Met hoogachting

Marc Swyngedouw

(1) Dat
onderzoek gebeurde volgens de risicoanalyse
psychosociaal welzijn op het werk
– een gevolg van de wet psychosociale risico’s op het werk, in
voege dd. 1/9/14.