Blog Image

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Open brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Bos- en zeeklassen en voor- en naschoolse opvang duurder. Ook voor armen.

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 11 okt, 2018 16:47:54


ZEE-
EN BOSKLASSEN DUURDER, OOK VOOR ARMEN

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen
n° 20)


De

sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in
Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout in 2013
– 2014 betekende zowat het
einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in
Antwerpen.


1,8 miljoen Euro besparingen volgens Open-VLD.


Gezien de slechte luchtkwaliteit van Antwerpen is een verblijf aan zee of in
het bos geen luxe.


Vooral kansarme kinderen zijn het slachtoffer.


Natuureducatie is de dupe.


Nu ligt Domein Peerdsbos (de Leerexpert – Stedelijk Onderwijs) onder vuur van N-VA-
en Open-VLD. Sluiting dreigt.


Prijsverhoging van voor- en naschoolse opvang (ook voor arme kinderen) staat op
de agenda raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs van december 2018.


Ook de opvangprijs voor kinderen met arme ouders (Verhoogde Tegemoetkoming) zou
verhogen.

Antwerpen, 12/10/2018

Geachte
heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor
uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw –
weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Ik wil graag
enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep plaatsen. Bijvoorbeeld bij het
afschaffen van de bos- en zeeklassen voor de leerlingen van het Stedelijke Onderwijs.

De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde
Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout
(2013 – 2014) betekende zowat het einde
van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen
. Volgens
een persbericht van Open-VLD bespaarde
u daarmee 1,8 miljoen Euro. Deze
besparing treft vooral kansarme kinderen, anderstalige
nieuwkomers en kinderen met een fysieke beperking. Kinderen die zelden de stad
uitkomen – en dat is gezien de slechte luchtkwaliteit geen overbodige luxe.

Voor een
belangrijke groep kinderen betekent dat dat ze nog amper weten wat een bos is
en de zee pas te zien krijgen als ze er zelfstandig naar toe kunnen. Als. Onderwijs
midden in de natuur en aan zee vervalt hiermee voor een belangrijk gedeelte. De
vervanging van deze infrastructuur door een systeem met vouchers heeft ervoor
gezorgd dat in 2014 al meteen 15% minder kinderen uit het Stedelijk Onderwijs
op bos- en zeeklassen gingen. Omdat de ouders voor deze meerdaagse uitstappen
nu financieel moeten bijpassen.

Daarenboven kwam de opbrengst van de verkoop van dit
vastgoed niet ten goede aan het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, maar
kwam die in de stadskas terecht. Overigens viel de opbrengst van die verkoop
wel zwaar tegen – u dacht dat home Mathilde Schroyens 18 miljoen euro zou
opbrengen, maar het werd negen miljoen, exact de helft dus. En u wist niet dat
Diesterweg contractueel niet zomaar kon worden verkocht. Foutje.

U beweert dat de invoering
van de voucher van 18 Euro per nacht/leerling voor leerlingen van álle netten
ervoor zorgt dat er meer leerlingen van bos- en zeeklassen kunnen genieten.
Helaas, alle betrokken leerkrachten en onderwijsmedewerkers spreken dat tegen.
Er is slechts een beperkte capaciteit van goedkope infrastructuur –
begrijpelijk, want u hebt zelf een belangrijk gedeelte van die capaciteit
vernietigd.

Nu ligt de Leerexpert, de school in het Peerdsbos in Brasschaat, onder vuur van
N-VA en Open-VLD
. In die school leren jongeren hun beroep in een
realistische omgeving. Volgens de tegenstanders gaat het om ‘het verdoken
openhouden’ van een bosdomein onder het mom van een school. Zelfs het
elektriciteitsverbruik en de andere nutsvoorzieningen worden in de afrekening
van de school opgenomen om aan te tonen dat de school verlieslatend zou zijn. Dat gebeurt voor geen enkele
andere school van het Stedelijk Onderwijs. Dat de scholen van Brasschaat op
vraag van de plaatselijke N-VA ook toegang willen hebben tot het domein van de
Leerexpert in het Peerdsbos, vormt dan weer geen probleem. Dat kan dus anders en beter!

Niet alleen moet voor ons onderwijs helemaal niet ‘rendabel’ zijn. Onderwijs moet rechtvaardig zijn én van hoge
kwaliteit
. Dat kan! Meerdaagse bos- en zeeklassen zijn niet alleen gezond – kijk naar de
onderzoeken over luchtkwaliteit – maar ook pedagogisch
noodzakelijk
. We willen een beleid dat
rekening houdt met de financiële draagkracht van ouders. Dat
geldt trouwens niet alleen voor meerdaagse uitstappen. Zowel U als ik weten dat
op de raad van bestuur van het
Stedelijk Onderwijs in december 2018 de
prijsverhoging voor de voor- en
naschoolse opvang
is geagendeerd. En dat u die verhoging ook wil doen voor de kinderen van ouders die een Verhoogde Tegemoetkoming krijgen omdat
ze een uiterst laag inkomen hebben. Meneer de schepen, zowat de helft van de
leerlingen in de basisscholen van het Stedelijk Onderwijs zal daarvan het
slachtoffer zijn. Dat u die maatregel wil na
de gemeenteraadsverkiezingen maar voor de installatie van een nieuw
stadsbestuur
is cynisch en asociaal.

Met hoogachting

Marc SwyngedouwOpen brief aan de schepen van Onderwijs (3/4): Waar blijven de extra leerkrachten?

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 11 okt, 2018 11:11:17

WAAR
BLIJVEN EXTRA LEERKRACHTEN?

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de
gemeenteraadsverkiezingen, n° 20)

·
We weten al
sinds 2016 dat we op een enorm tekort aan leerkrachten afstevenen. Maar er is
geen specifiek beleid rond gevoerd.

. 2016: 1.610 extra leerkrachten nodig tegen
2020.

. 2018: 3.000 extra leerkrachten nodig tegen
2025.

·
Het ziekteverzuim
stijgt sterk in het Stedelijk Onderwijs. Vooral bij directies.

. Afwezigheid vooral vanwege psychosociale
redenen.

. Psychosociale risicoanalyse in Stedelijk 0nderwijs
gebeurt schoorvoetend of niet. Er is geen monitoring van de gevolgen die de
scholen geven aan de analyse.

Antwerpen, 11/10/2018

Geachte
heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt
voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw
– weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik
even kritisch en onderbouwd terugkomen op het dreigende en onderschatte tekort
aan leerkrachten in onze stad.

Mijnheer de schepen, u maakt zich
terecht zorgen over het tekort van 3.000
leerkrachten tegen 2025
in het Antwerpse onderwijs. U kondigt nu een
campagne aan om studenten aan te zetten de lerarenopleiding te volgen en de
leerkrachten beter te ondersteunen (Het Laatste Nieuws 4/9/18). In 2016 meldde u dat er tegen 2020 een
tekort van maar liefst 1.610
leerkrachten zou zijn
(Gazet Van Antwerpen 10/08/16). U had het over een uitval van leerkrachten binnen de 5 jaar van 40% – dat is twee
keer meer dan in de rest van Vlaanderen (GVA 10/08/16 en HLN 4/9/18).

Helaas ondernam u de voorbije jaren wel heel weinig om een oplossing voor
dat lerarentekort te vinden. Er zijn in
deze periode in Antwerpen weinig of geen beleidsmaatregelen genomen.
Maatregelen
om leerkrachten te steunen worden wel stoer in de pers aangekondigd en in het Lokaal
Overlegplatform besproken. Maar op het terrein gebeurt er vanuit de stad weinig
of niets. Ik heb als lid van de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs u
geen enkel concreet voorstel weten formuleren. Wanneer komt u met een
uitgewerkt plan op de proppen? Een eerste kleine stap zou al kunnen zijn dat u de
ouders voldoende informeert over de langdurige afwezigheid van bepaalde
vakleerkrachten. Of over het feit dat u geen vervanging voor langdurig afwezige
onderwijzers in de lagere school blijkt te vinden.

Wanneer na lang aandringen van de onderwijsvakbonden
er een onderzoek komt naar het welzijn
van de leerkrachten
op het werk in
het Stedelijk Onderwijs (1) doen er
van de 110 scholen (instellingsnummers) een dertigtal scholen gewoon niet mee. Na opnieuw sterk aandringen van
de vakbonden blijkt eind vorig schooljaar dat er nog een tiental scholen geen
risicoanalyse uitgevoerd hebben. Als u leerkrachten in Antwerpse scholen wilt
houden, is het toch een goed idee om na te gaan hoe ze zich op school in hun
vel voelen?

Of de scholen nadien daadwerkelijk
iets ondernemen met de resultaten van de doorlichting wordt ook al niet
systematisch bijgehouden. Wat we wel weten is dat de ziekteverzuimcijfers in het Stedelijk Onderwijs sterk de hoogte ingaan. In het
basisonderwijs stijgt het verzuimpercentage met 32% en in het secundair
onderwijs met 34% tussen 2014 en 2016. Bij iedereen: het onderwijzend
personeel, de administratieve krachten, het paramedisch personeel en de
opvoeders. Bij de directies en het
technisch personeel is het probleem het grootste. Het ziekteverzuim in het
Antwerps Stedelijk Onderwijs ligt voor de meeste categorieën beduidend hoger dan het Vlaamse
gemiddelde. Personeelsleden van het
Stedelijk Onderwijs zijn ook langer ziek.
Het aantal personeelsleden dat langer dan 180 dagen ziek is verdubbelde haast
tussen 2014 en 2016. Ziekteverzuim wegens psychosociale
redenen
komen het meeste voor – bij
de directies gaat het om 50% van alle ziektedagen in het basisonderwijs en 65%
in het secundair onderwijs van de ziektedagen.

permanent aandacht aan het welzijn van leerkrachten, directies en ander
personeel
in het onderwijs? De psychosociale
risicoanalyses
moeten tijdig
gebeuren en de opvolging kan veel professioneler. Waarom krijgen
alleen de leerkrachten op het Kiel
een introductie in de leefwereld van
hun leerlingen via rondleidingen en
participatie in de wijk van hun school? Laten we in een goede en efficiënte
netoverschrijdende opleiding en
ondersteuning van schooldirecties
voorzien. En waar blijft de promotie van de lerarenopleiding bij de
stedelijke jeugd
waarover al jaren wordt gesproken?

Met hoogachting

Marc Swyngedouw

(1) Dat
onderzoek gebeurde volgens de risicoanalyse
psychosociaal welzijn op het werk
– een gevolg van de wet psychosociale risico’s op het werk, in
voege dd. 1/9/14.Open brief aan de schepen van onderwijs (2/4): Toch niet zo veilig naar school.

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 10 okt, 2018 10:56:54

Open
brief onderwijs (2/4) – TOCH NIET ZO VEILIG NAAR SCHOOL

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de
gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

· 3 september. Begin van het schooljaar. 12 schoolstraten in Antwerpen –
voor 352 schoolgebouwen.

·
Tegen dit tempo duurt het nog minimaal 88 jaar voordat alle scholen
schoolstraten hebben.

·
Venstertijden voor vrachtwagens zijn onbestaand.

·
Conflictvrije kruispunten en fietsstraten zijn er amper.

·
Snelheidsovertredingen in Zone 30 worden niet gecontroleerd.

Geachte
Heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt
voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw
– weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik
vandaag enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep over ‘Veilig naar school’
plaatsen?

Alle partijen beweren dat ze ‘veilig
naar school’ hoog in het vaandel voeren deze verkiezingen. De vraag is alleen hoe urgent het huidige stadsbestuur dat vindt. Met de nodige poeha kondigt het
bestuur de komst van elke schoolstraat
in Antwerpen aan. In zo’n straat, of een
stuk ervan, mag aan het begin en het einde van de schooldag geen gemotoriseerd
verkeer rijden. Zo kunnen scholieren veilig de school betreden of verlaten. In
2014 werd de eerste schoolstraat geopend. Bij het begin van dit schooljaar waren er 12 (of 14, het is me niet
geheel duidelijk). Of het er 12 of 14 zijn, maakt niet uit. Feit is dat er elk
jaar dus pakweg drie schoolstraten bijkomen. 0,04% van alle scholen liggen in
een schoolstraat. Alleen telt deze stad, u weet dat beter dan wie ook, 352 schoolgebouwen
(zonder het deeltijds kunstonderwijs – de kunstacademiën). Tegen dit ritme hebben we tussen 88 tot 117 jaar nodig om alle
scholen
van een schoolstraat te
voorzien. Kan het wat sneller?

Mag ik het in datzelfde kader ook eens
over fietsstraten, Zone 30 en venstertijden voor vrachtvervoer hebben?
Venstertijden voor vrachtwagens maken
dat er geen vrachtwagens in de directe omgeving van scholen rijden tijdens het
begin en het einde van de schooldag. Daarover kunnen we in Antwerpen heel kort
zijn. Antwerpen heeft namelijk geen venstertijden. Zone 30 is zeker binnen de Ring bijna veralgemeend. Alleen houdt
niemand er rekening mee en houdt het stadsbestuur geen snelheidscontroles. Uw
bestuur vindt handhaving en sanctionering in dat geval niet belangrijk. De fietsstraten zijn in Antwerpen zo schaars en zo slecht zichtbaar (neem
de Grote Hondstraat) dat ze geen invloed
hebben op iets wat op
een ‘veilig
naar school’-beleid
zou kunnen zijn. Laat me toe één voorbeeld te nemen. De
Lamornièrestraat, parallel met de Belgiëlei.

Die Lamornièrestraat telt maar liefst 7 schoolgebouwen. En er passeren ook nog veel ouders die hun kinderen
naar een school in de buurt brengen. Die Lamornièrestraat is Zone 30… Dat is de
theorie. Maar, maar. (1) Het is een smalle
straat
waar auto’s fietsers eigenlijk niet kunnen inhalen. (2) De snelheid van de auto’s wordt er nooit gecontroleerd – ook al staan er
bijna elke dag agenten ergens in de straat. (3) Door de aanwezigheid van bedrijven
(bank, uitgeverij, …) rijden er ook geregeld
zware vrachtwagens
door de straat, ook tijdens het begin en het einde van
de schooldag. Vrachtwagens blokkeren de straat tijdens het laden en lossen –
fietsers moeten over het voetpad, auto’s staan in file te toeteren en
vertrekken dan in hoge vaart. Dus is mijn vraag waarom u als schepen van
Onderwijs, en als verantwoordelijke voor de schoolgaande jeugd, de voorbije zes
jaar niet heeft geëist dat uw collega Kennis deze uiterst gevaarlijke situatie zou aanpakken? Waarom wordt hier niet
gewerkt met een fietsstraat en met venstertijden voor (verbod op) vrachtwagens.
Moeten er eerst zware ongelukken komen? Dat kan dus anders en veel beter!

Ik zou u willen vragen om een aantal
zaken die we in het sp.a-programma gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen voorstellen
eens goed te bekijken.

· De belangrijkste
straten
die door leerlingen (en
hun ouders) worden gebruikt om naar
school te fietsen en waar scholen zijn, willen we
tot fietsstraten omvormen.

· Schoolstraten moeten voor alle scholen gelden, en snel.

·
We voeren venstertijden
in voor vrachtwagens, bussen en vuilniskarren
in de grote omgeving van alle scholen en op de belangrijkste
toegangswegen tot scholen.

·
Waar ouders en kinderen omwille van de veiligheid tegen
de rijrichting op het fietspad rijden, maken we fietsen in twee richtingen mogelijk.

·
We maken kruispunten
conflictvrij en zorgen ervoor dat fietsers enkele seconden voor de auto’s kunnen
vertrekken.

Met hoogachting

Marc SwyngedouwOpen brief aan de schepen van onderwijs (1/4) over Area2020

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 09 okt, 2018 10:30:48

Foto: Wim Rossiers

WAT
U DEED TEGEN SCHOOLUITVAL, IS MARGINAAL

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen
n° 20)

·
A’REA 2020
bereikte 601 van de ca. 6.500 leerlingen op het Kiel. En biedt dus geen
antwoord op de ongekwalificeerde uitstroom.

·
In de
communicatie heeft de schepen het altijd over € 1.000.000 voor A’REA 2020. In werkelijkheid
ging er in het schooljaar 2017-2018 niet eens € 400.000 naar de projecten van A’REA
2020.

·
Het budget
daalde in 2018 naar 731.094€. De doelstellingen
werden niet gehaald.

·
Per
bereikte leerling kostte A’REA 2020 liefst € 641.

·
Het
KAAP-project om ouders Nederlands te leren, bereikte 155 deelnemers is 5
scholen.

·
Wij willen het
anders en beter!

Geachte
heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen,

Het was jammer dat u op 7 september
ll. zonder u te verontschuldigen niet
aanwezig was
op de enige raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Stedelijk Onderwijs (AGSO) die uitsluitend over
de kwaliteit van het onderwijs
ging. Deze raad kwam er op mijn
uitdrukkelijke vraag – die vraag dateert overigens al van januari 2018. Het was
deze bestuursperiode (2013-2018) de eerste raad van bestuur die uitsluitend over de kwaliteit van het Antwerpse
Stedelijk Onderwijs ging. Vreemd toch, dat het bestuur van het Stedelijk Onderwijs
het zelden of nooit over de kwaliteit van het onderwijs heeft? We hadden op uw
vraag de vergadering een halfuur vervroegd zodat u zeker present kon tekenen. Helaas
had u uiteindelijk belangrijkere dingen om handen dan het bespreken van de
kwaliteit van het onderwijs in de stadsscholen, nochtans uw quasi enige
bevoegdheid. Dat belette u dan weer niet om vervolgens een persconferentie te
geven over de inhoud van de vergadering die u niet had bijgewoond.

Ik las dat u zichzelf een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor uw
prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw – weinig
kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Trots klopt u zich
op de borst over A’REA 2020. U heeft volgens eigen zeggen het middel gevonden
om de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen in Antwerpen te
keren. Die uitstroom is inderdaad een drama. De laatste tien jaar hebben in onze stad afgerond 14.000 jongeren zonder kwalificatie of diploma de banken van het
secundair onderwijs verlaten. Sinds 2010-2011 was de ongekwalificeerde
uitstroom wel in dalende lijn gegaan. Dat was de verdienste van uw voorganger Robert
Voorhamme (sp.a) die onder meer het antizittenblijven- en het antispijbelplan lanceerde.
Jammer genoeg is de ongekwalificeerde uitstroom onder uw beleid terug gestegen naar
20,7 % in 2015-2016 (het meest recente cijfer). Dat is dubbel zoveel als in
Vlaanderen en slechter dan het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (een stad met
nog meer kansengroepen dan Antwerpen).

Maar nog eens,
volgens u biedt A’REA 2020 het antwoord op de ongewenste ongekwalificeerde
uitstroom. Dat plan werd om te beginnen uitsluitend in de wijk het Kiel (en de
grens met Hoboken) uitgerold. Het Kiel telt ca. 6.500 leerlingen (basis- en
secundair onderwijs samen). Die bezoeken 16 basisscholen en 9 secundaire scholen
op het Kiel (en de grens met Hoboken). Alles samen gaat het dus om 25 scholen. In
uw verkiezingscampagne en die van uw lijsttrekker stelt u dat A’REA 2020 een
proefproject is dat momenteel ‘6.000 kansarme kinderen ondersteunt en begeleidt
op het Kiel’. Laat me toe daar sterke en onderbouwde twijfels bij te hebben.

Met A’REA 2020
bereikt u in het schooljaar 2017-2018 schooljaar op het Kiel en omgeving 16 van
de 25 scholen. Het speerpunt ‘leertijduitbreiding’ bereikt 9 scholen in het basisonderwijs
en 7 in het secundair onderwijs. Dat lijkt een behoorlijk aantal. Maar dat is
het alleen op het eerste gezicht. Met het speerpunt ‘ouder‐ en kleuterparticipatie’
bereikt u amper 9 basisscholen. Dat is absoluut onvoldoende. Zonder een gedegen
evaluatie – waar we in de raad van bestuur al meer dan een jaar om vragen – zegt
u in uw verkiezingscampagne: ‘Dat programma gaan we uitbreiden naar vijf andere
wijken.’ Maar wat als A’REA 2020 geen resultaten oplevert, zoals in Rotterdam
het geval was? Waarom spant u het paard voor de kar?

Laten we het
belangrijkste project van het speerpunt ‘ouderparticipatie’ eens bekijken. Dat is
het KAAP-project waar
ouders (nieuwkomers) Nederlands leren. Ze doen dat in een groepje in de school
van hun kind. Zo leren ze bovenop het Nederlands ook nog iets over de werking
van ons onderwijs. Welnu, op het Kiel bereikte u daarmee in 2017 welgeteld… 155 deelnemers. In de hele stad waren
er dat amper 241. Binnen A’REA 2020 participeren hierin 5 van de 25 scholen op
het Kiel. In heel de stad participeren maar 7 (zeven!) van de 352 scholen. In een stad waar 80% van de leerlingen
in het basisonderwijs thuis géén Nederlands spreekt, is dat zonder meer ondermaats.

Nemen we kort de
andere projecten onder de loep. U rekent voor de vorming van leerkrachten op Teach
for Belgium
(TfB)
, een vzw die de onderwijsgelijkheid in België wil
vergroten. De vzw vormt pas-afgestudeerden en al actieve leerkrachten in het
lesgeven aan jongeren met een laag sociaaleconomisch profiel (Het Laatste Nieuws
4/9/18). Helaas heeft TfB een partnerschap met slechts 7 (zeven!) scholen in Antwerpen, waarvan één op het Kiel. De op het
Kiel georganiseerde Summer Academy trok
150 à 200 leerlingen, maar die kwamen wel uit heel Vlaanderen. TfB vormt
jaarlijks 15 à 20 leerkrachten – opnieuw in heel Vlaanderen.

Voor de verhoging
van de kleuterparticipatie aan het onderwijs krijgt u steun van het Asiel-
Migratie en Integratiefonds (AMIF) van de
Europese Unie. Dat werkt aan grotere kleuterparticipatie, met de nadruk op
derdelanders. Helaas doen daar slechts 4
(vier!) scholen
aan mee. In het kader van het project Mijn buurt, mijn school (waarin schoolkeuze en kennis van het onderwijssysteem
centraal staan) bezochten 20 (twintig!) ouders samen 11 scholen
in kader van de kleuterparticipatie. Het project Tutoriaat waarin universiteitsstudenten leerlingen in het secundair
onderwijs begeleiden met het oog op verder studeren bereikt 2 (twee!) scholen en 48 leerlingen in het gebied van A’REA
2020.

Uw sterprogramma Let’s go Urban (dans en sport) bereikte
in 2017-2018 143 leerlingen in 7
scholen. Studio Compass (creatief
werk met leerlingen tussen 9 – 12 jaar oud) bereikte jammer maar helaas slechts
144 leerlingen in 2 scholen. Kras
jongerenwerking
heeft 163 leerlingen
in 5 scholen op de teller en het project
Kunstkuren
(deeltijds kunstonderwijs op school) 151 leerlingen in 7
scholen.
Tot slot bereikt Leesbeesten
slecht 60 leerlingen. In welgeteld… 1
(één!) school.

Laat me toe, mijnheer
de schepen, dit marginale bereikcijfers
te noemen. Zo zult u de
ongekwalificeerde uitstroom op het Kiel en in de rand van Hoboken dus niet naar
beneden halen.
Als de leerlingen die participeren aan A’REA 2020 slechts
aan één activiteit zouden deelnemen (wat vermoedelijk niet het geval is want het
zijn steeds dezelfde scholen die participeren aan de activiteiten
leertijduitbreiding) dan zijn maximaal
601 van de 6.500 leerlingen
van het Kiel betrokken. Dat is iets meer dan 9% van de
doelgroepleerlingen. Dat is veel te weinig om de schooluitval structureel tegen
te gaan.

Bij de aanvang van ‘Children’s zone’
– nadien omgedoopt tot A’REA 2020 – stelde u de som van één miljoen euro per jaar in het vooruitzicht voor het Kiel. In
realiteit gaf u in het schooljaar 2017-2018
daadwerkelijk minder dan 400.000 uit
voor alle projecten (388.954 euro)
. Waar de overige 600.000 euro heen gaan,
is een raadsel. Feit is dat het bereiken van één leerling in het schooljaar 2017-2018 u minimaal 647,18€ euro kostte (zonder de
overhead). En dat u momenteel ‘6.000 kansarme kinderen ondersteunt
en begeleidt op het Kiel’ is een leugen. Dit
soort van communicatie
heeft tegenwoordig een naam: fake news.

Dat
kan dus anders en veel beter! Meneer Marinower, we willen niet nog eens zes jaar wachten voordat we weten of A’REA 2020 echt
werkt. We hebben u al gewezen op de succesvolle
programma’s tegen schooluitval in Toronto (Canada) en Londen (VK)
. We
moeten het wiel niet terug uitvinden, maar het aanzwengelen. Laten we het doel van sp.a delen om tegen 2030 de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen
terug te brengen tot 5%. Een zeer
ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling. Want falen is geen optie.

Met
sp.a willen we dat veel meer
leerlingen met een diploma op zak de school verlaten. Uit het urgentieplan tegen de ongekwalificeerde
uitstroom van sp.a Antwerpen
selecteren we enkele voorstellen die we snel willen
realiseren en waarvan we zeker weten dat ze werken.

· Wij willen met KAAP
minimaal 10 keer meer ouders
bereiken. Jaarlijks 2.500 ouders die
Nederlands leren in minimaal 125 scholen.

· We willen een stevig uitgebouwd en over het hele
grondgebied uitgerold naschools
programma
dat sportieve, creatieve
en samenlevingsgerichte activiteiten
aanbiedt aan alle kinderen. Voor- en naschoolse opvang is meer dan
babysitten.

·
We willen kleinere klassen of klassen met
meer dan één leerkracht
, te beginnen met het eerste en tweede leerjaar van
de lagere school.

·
We installeren een buddysysteem voor het inspireren en
motiveren van maatschappelijk kwetsbare kinderen in de lagere school. In samenwerking
met de Universiteit Antwerpen en het project Tutoriaat.

·
We sluiten een stadspact
voor het vakonderwijs
, met daarin een publiek-private gereedschapsnatie met basisgereedschap voor alle
leerlingen. De stad zorgt er als regisseur voor dat alle leerlingen uit het vakonderwijs
een goede stageplaats vinden.

·
We sluiten een banenpact met
het bedrijfsleven zodat jongeren met een beroepsopleiding een gegarandeerde
werkplek hebben.

Met hoogachting

Marc SwyngedouwOpen brieven aan de schepen van onderwijs in Antwerpen

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 08 okt, 2018 12:20:21

Onderwijs moet een onderwerp in de
gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zijn!

4 open brieven aan de schepen van onderwijs in de
stad Antwerpen:
Area 2020 / Veilig naar school / 3000 leerkrachten te kort in Antwerpen in 2025
/ De bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs en de kostprijs van de
voor- en naschoolse opvang.

Vanaf
morgen, vier dagen lang op facebook, Twitter, Linkedin, mijn blog: www.marcswyngedouw.be en www.s-p-a.be/afdelingen/stadantwerpen/

Vaststelling:
Onderwijs is nu geen punt in de Antwerpse campagne voor de gemeenteraad. Ten
onrechte! De ongekwalificeerde uitstroom
(de secundaire school verlaten zonder diploma of kwalificatie) is het laatste
jaar terug gestegen in Antwerpen en
is nog altijd dubbel zo hoog als in heel Vlaanderen en hoger dan in Brussel. Na
vier jaar dalen door de antispijbel en antizittenblijven acties van Robert
Voorhamme (sp.a) stijgt ze terug. Zo’n 14.000
jongeren
hebben we de laatste jaren zonder iets in hun handen van school
gestuurd. Dit vormt een tikkende tijdbom onder Antwerpen. Structureel is er de
afgelopen legislatuur niets nieuws ondernomen om dit tegen te gaan. Met veel
communicatie die een hoerasfeertje
moet creëren probeert de coalitie van N-VA en Open-VLD de indruk te wekken dat
het wel goed gaat met ons onderwijs in Antwerpen. Schepen van onderwijs
Marinower lanceerde Area 2020 dat
het antwoord zou vormen zijn op de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom.
Echter, zoals we zullen zien: Area2020
is misschien als idee goed, maar faalt in zijn uitvoering als antwoord op de
ongekwalificeerde uitstroom.
Too small, too little. Zelfs het
vervijfvoudigen naar andere wijken in Antwerpen zal dat niet verhelpen.

Maar
naar school gaan moet ook veilig kunnen. Iedere partij is daar
voorstander van, maar waarom neemt de
huidige coalitie dan geen doortastende maatregelen?
Too small, too little.

Als
Antwerpen de “onderwijshoofstad” van Vlaanderen wil zijn, dan heeft het leerkrachten nodig. Naar een school
gaan zonder leerkrachten brengt geen aarde aan de dijk. De hotelklassen
(leerlingen van de lagere school die in een andere klas stil taakjes moeten
maken omdat hun juf of meester niet aanwezig is) tieren welig. Marinower en met
hem de coalitie komen tot de vaststelling dat we er tegen 2025, zo’n 3000 van
tekort zullen hebben in Antwerpen. Maar waarom hebben we er niets aan gedaan de afgelopen legislatuur?
Dit valt toch niet zomaar uit de lucht? Too small, too late?

School lopen is meer dan rekenen, lezen en
schrijven alleen
. Natuureducatie, zeker voor de kinderen
van de vele kansengroepen in deze stad, vormt een onmisbaar onderdeel van elk pedagogisch
project
. Moet het dan net deze coalitie van N-VA & Open-VLD zijn die de
bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs
(op een dubieuze manier) in de prak rijdt en de infrastructuur verkoopt.

Voor en na de schooltijd is er de voor- en naschoolse opvang. Het nieuw ingevoerde reglement is een gemiste
kans
. Het blijft bij babysitten
en toezicht door niet opgeleide vrijwilligers en de prijsverhoging – ook voor arme kinderen – is over de verkiezingen
getild en verplaatst naar december 2018.Tram11: Tramhokjes aub!

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 01 okt, 2018 13:47:34

Wil je dat mensen het openbaar vervoer nemen, dan moet je een minimum aan comfort voorzien. Bv.: tramhokjes die je tegen regen en wind beschermen. Onze actie hiervoor!

<!–
WriteFlash('‘);
//–>Mijn mening in Vakbond in Beweging

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 01 okt, 2018 13:27:53

In het nummer net voor de gemeenteraadsverkiezingen laat Vakbond in Beweging 25 gewone mensen aan het woord met hun ideeën voor een warme en sociale stad. Als lid van ABVV-regio Antwerpen kan je Vakbond in Beweging online lezen.

In dit nummer vind je:

· Genoeg van het kil bestuur? Kies voor een warme en sociale stad

· 25 getuigenissen, 25 voorstellen van gewone mensen

· De visie van je vakbond op een warm, veilig, duurzame en solidair Antwerpen.

· Voor een stad die leefbaar is: Marc Swyngedouw

· De linXe agenda

· Pensioenalarm in Antwerpen | 2 oktober


Lees en download Vakbond in Beweging.Tram11 service moet verbeteren

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 29 sep, 2018 13:02:31

Onze (mijn) mening om van Tram 11 in Antwerpen terug een zinvolle tramlijn te maken. Als illustratie van waarom in Antwerpen hoe langer hoe minder het openbaar vervoer genomen wordt. Trouwens, wist u, het zijn de openbaarvervoergebruikers die overgestapt zijn naar de fiets (Velo) en niet de autogebruikers (zoals schepen Kennis (N-VA) suggereert).

<!–
WriteFlash('‘);
//–>Volgende »