Blog Image

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Voorstelling programma

Onderwijsplan sp.a Antwerpen Posted on 21 jun, 2018 13:15:13

Onderwijsprogramma sp.a Antwerpen werd op 20/06/18 voorgesteld aan de geïnteresseerden van binnen en buiten de sp.a. School Maken was een leerrijke gedachtenuitwisseling. Hieronder de powerpoint van die avond.Dialoog over onderwijsprogramma

Onderwijsplan sp.a Antwerpen Posted on 30 mei, 2018 14:50:29

Beste,

Ik nodig je van harte uit voor ‘School Maken’, onze discussieavond over het onderwijsprogramma van sp.a Antwerpen.

Inleiding door Jinnih Beels

Een urgentieplan tegen schoolse uitval

Marc Swyngedouw – rechtvaardige en brede scholen

Christine Hannes – leerkrachten ondersteunen en een stadspact voor het vakonderwijs

Fauzaya Talhaoui – schoolloopbaan: leerlingenoriëntatie en ouderparticipatie

In dialoog

Prof. Dr. Dimo Kavadias – onderwijsspecialist VUB

Ludo Decaluwé – AMS-UAntwerpen en ex-directeur Pius X

Slotwoord door Marc Swyngedouw

Presentatie en Moderator: Karl Apers

Deelname is uiteraard gratis maar mogen we je vragen om even in te schrijven op: https://www.s-p-a.be/events/school-maken/?utm_campaign=school-maken&utm_medium=online&utm_source=organicPerstekst

Onderwijsplan sp.a Antwerpen Posted on 18 mei, 2018 15:20:25

sp.a-Antwerpen onderwijsplan:

Elke jongere het juiste diploma, via
meer ondersteuning van scholen.

Antwerpen heeft een sterk
stedelijk onderwijsnet, met 42% van de leerlingen in het kleuter-onderwijs, 33%
in het lager onderwijs en 21% in het secundair onderwijs. Behalve als
inrichtende macht moet de stedelijke overheid netoverschrijdend (katholiek,
provinciaal, gemeenschaps-onderwijs) de rol van regisseur en bemiddelaar op
zich nemen.

Meer dan een vijfde van de
Antwerpse jongvolwassenen verlaat de school zonder diploma of
beroepscompetentie. Op tien jaar tijd gaat het om zowat 14.000 jongeren. Dat is
niet alleen erg voor die jongeren, maar ook voor de samenleving. Die ziet
talent verloren gaan, terwijl er veel werkaanbod is. Die samenleving betaalt
ook de factuur voor de uitstroom zonder diploma (minder belastinginkomsten,
meer uitgaven sociale zekerheid…). Maar het is ook onrechtvaardig.
Internationale studies tonen aan dat inzetten op basisonderwijs (kleuter- en
lagere school) de beste resultaten oplevert. Ook voor kinderen uit kansarme
gezinnen. Daarom focust sp.a in eerste instantie op het basisonderwijs
(kleuter- en lagere school), zonder de crèche of het middelbaar onderwijs uit
het oog te verliezen.

Bedoeling is alle jongeren
optimaal onderwijs te verstrekken en hen de kans te bieden zich te ontplooien
tot vrije en verantwoordelijke burgers die een nuttige bijdrage aan de
samenleving kunnen leveren. Elke jongere moet naar eigen vermogen in het onderwijs
kunnen participeren en het onderwijs moet elke leerlinge eerlijke kansen geven.

Alle jongeren optimaal
onderwijs verstrekken kan alleen als we de schoolteams maximaal ondersteunen.
Ondanks het engagement moet er gekeken worden naar de verantwoordelijkheden van
alle betrokken partijen: ouders, leerlingen/jongeren maar ook directies en
individuele leerkrachten.

1. Rechtvaardige scholen halen het beste uit elk kind

Rechtvaardige scholen zijn
scholen die excellent onderwijs koppelen aan het maximaal terug-dringen van de
ongelijkheid tussen hun leerlingen. Ze hebben geen financiële drempels, leggen
de lat hoog, besteden aandacht aan het individu, zijn een spiegel van de buurt,
en schoolresultaten zijn niet afhankelijk van je afkomst.

Een groot aantal Antwerpse
scholen is al (bijna) rechtvaardig. In eerste instantie willen we focussen op
basisscholen met veel leerlingen uit kansengroepen om hen te ondersteunen.

Dat realiseren we:

Met voldoende
plaatsen rekening houdend met de bevolkingsaangroei

Met een populatie
die de weerspiegeling is van de wijk. Alle scholen nemen deel aan het centraal
aanmeldsysteem. Dat CAR moet laagdrempeliger en klantvriendelijker worden door
bv een website waar alle scholen in Antwerpen voorgesteld worden.

Met kleinere
klassen of met meer dan één leerkracht per klas (co-teaching), te beginnen bij
het 1e en 2e studiejaar lagere school.

Met
taalondersteuning gedurende de hele schoolcarrière.

Met een buddy voor
kinderen die extra zorg nodig hebben. Samen met het tutoraat van de Antwerpse
Associatie.

Met de stad als
regisseur.

Met de meest
effectieve besteding van de extra middelen voor kansarme kinderen.

Waar elke leerling
in elke school in het zesde leerjaar/na derde graad sterk staat. Maximale
leerwinst.

Het maken van
huiswerk in het lager onderwijs is vaak erg afhankelijk van de thuissituatie
van kinderen. Kinderen moeten worden aangemoedigd om thuis te lezen, de tafels
te oefenen, maar deze taken worden best niet meegenomen in de schoolresultaten.
Zelfstandig werken kan ook binnen de schoolmuren: huiswerk maken doe je op
school.

Waar zittenblijven
zo weinig mogelijk voorkomt door te focussen op leerwinst en ieders individueel
leertraject en klasgemiddeldes bij te houden.

Met uitstel van de
studiekeuze. Studiekeuze na eerste graad middelbaar onderwijs of de
reorganisatie van het onderwijs in drie graden van vier jaar met 2×4 jaar
voorafgaand aan de studiekeuze.

Waar een effectief
anti-discriminatie- en anti-pestbeleid wordt gevoerd.

Met tandzorg op
school.

Met een
refterrevolutie: gezellige ruimtes met voor alle kinderen een gezonde lunch
aange­boden door de school via de oprichting van een sociaal economieproject.

2. Brede scholen midden in de wijk en de stad

Hoewel heel wat scholen al
veel inspanningen doen, blijven onze scholen nog te vaak eilandjes in de wijk.
Na schooltijd en in de vakanties blijven de ruimtes en speelplaatsen onbenut.
Dat kunnen we ons in een stad, waar de ruimte schaars is, niet permitteren. We
zetten in op open, brede scholen waar ook anderen terecht kunnen en waar de
school in interactie gaat met de wijk.

Wij maken werk van de
scholen van morgen:

Waar leerlingen,
ouders, verenigingen en sociaal middenveld samenwerken.

Waar
schoolgebouwen ook buiten de lesuren worden benut met een model van coöperatief
beheer door buurtorganisaties.

Met voorschoolse,
naschoolse en middagopvang. Veel ouders hebben het steeds moeilijker om werk en
gezin te combineren. De schooluren en klassieke kantooruren matchen niet, om
van niet-klassieke werktijden nog te zwijgen. De voor- en naschoolse opvang
moet dan ook meer zijn dan opvang en moet bijdragen aan de ontwikkeling van
creatieve, sportieve, samenlevingsgerichte vaardigheden. Academies en andere
organisaties bieden ’s middags artistieke en culturele vorming aan.

We investeren in
kwalitatief en opgeleid opvangpersoneel

Schoolresultaten
hangen ook af en kunnen een aanwijzing zijn van bepaalde thuissituaties. De
stad moet regisseur zijn voor de aanpak van meervoudige problemen via scholen.
Scholen kunnen problematische thuissituaties detecteren maar niet oplossen. We
willen nog meer aanklampend werken samen met sociaal werk, jeugdwerk, wijk- en
buurtregisseurs, sport­dienst, veiligheidsbeleid… de sociale dienst van het
stedelijk onderwijs moet uitgebreid en een echte helpdesk worden voor scholen.

Waar ouders
tijdens de lesuren Nederlandse taal kunnen volgen: Het KAAP-project wordt
uitgebreid. En waar creatief inspanningen gedaan worden om ook moeilijk te
bereiken ouders actief te betrekken bij de schoolwerking.

3. De beste leerkrachten van en voor ‘t stad

Volgens prognoses kunnen er
tegen eind 2018 in Antwerpen 1.600 leerkrachten aan de slag. Maar 40% à 50% van
de startende leerkrachten haakt binnen de 5 jaar af. Dat is dubbel zoveel als
in Vlaanderen. Om onderwijzen in de stad opnieuw aangenamer te maken, moet de
stad werken aan de randvoorwaarden waarop ze zelf vat heeft, de werkvoorwaarden
en de pedagogische onders­teuning van de leerkrachten moeten beter worden. We
willen de beste leerkrachten naar Antwer­pen en ze hier houden. En aangezien
het leerlingenpubliek divers is, moet het lerarenkorps dat ook zijn. We moeten
trots zijn op onze diverse doelgroep en daar ook onze sterkte van maken! We
zorgen zélf voor voldoende specifieke professionaliseringstrajecten voor onze
leerkrachten

We gaan voor:

Een ervaren coach
voor beginnende leerkrachten.

Een
expertisecentrum ter ondersteuning en professionalisering van alle
schoolpersoneel.

Permanente
aandacht voor het welzijn van leerkrachten. Verplichte risicoanalyse
psychosociaal welzijn op elke school.

Een divers
lerarenkorps: mannen in de basisschool, leraars met migratieachtergrond.

Lerarenkorps
weerspiegelt diversiteit van de stad.

Promotie van
lerarenopleidingen voor stedelingen.

Een ‘wijkbad’ voor
leraars om de leefomgeving van de leerlingen te kennen.

Structureel delen
van best practices voor scholen en leerkrachten.

Netoverschrijdende
opleiding en ondersteuning schooldirecties.

4. Een stadspact voor beroeps- en technisch onderwijs

In Antwerpen staan er
vierduizend vacatures open, terwijl vijfduizend jongeren onder de 25 jaar geen
job hebben. We moeten onze stielmannen uit Oost-Europa halen terwijl onze
jongeren werkzoekend zijn. We moeten een droomplan voor onze jeugd hebben. We
willen ons vakonder­wijs opwaarderen en de afgestudeerde jongeren naar de
arbeidsmarkt begeleiden. Er is struc­turele aandacht voor een juiste
oriëntering waarbij beroepsonderwijs een positieve studiekeuze moet zijn.

We gaan daarom voor:

Een imagocampagne
voor het vakonderwijs voor leerlingen laatste jaar basisschool.

Een
kwaliteitslabel ‘Made in Antwerp’ voor extra attesten zoals veiligheid of
bedrijfsbeheer.

Gespecialiseerde
opleidingscentra voor alle scholen, ook op stadswerven (learning on the spot).

Een
publiek-private gereedschapsnatie met basisgereedschap voor alle leerlingen.

Een banenpact met
het bedrijfsleven: een gegarandeerde werkplek voor jongeren met
beroepsopleiding.

5. Een uitstroomplan voor onze jeugd: iedereen een diploma of
attest

Meer dan een vijfde van de
Antwerpse jongvolwassenen verlaat de school zonder diploma of
beroepscompetentie. Op tien jaar tijd gaat het om zowat 14.000 jongeren.

We hebben extra aandacht
voor technisch en beroepsonderwijs, waar de ongekwalificeerde uitstroom vaak
erg groot is. Met een urgentieplan wil sp.a de ongekwalificeerde uitstroom
tegen 2030 van meer dan 20% naar 5% terugbrengen. Dat lukt in verschillende
buitenlandse steden zoals Toronto, Londen en New York, met een
netoverschriidend uitstroomplan waarbij scholen worden gesensibiliseerd én
verantwoordelijk worden gemaakt voor de uitstroom.

In eerste
instantie basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en TSO en BSO. Een goede
basisopleiding is voor iedereen noodzakelijk en de hoogst ongekwalificeerde
uitstroom vindt plaats in de vakgerichte opleidingen.

Helder en
meetbaar, niet vrijblijvend.

Stedelijke
overheid treedt hier op als regisseur/bemiddelaar. Netoverschrijdend als
facilitator.

In het stedelijk
onderwijsnet als inrichtende macht.

Scholen behouden
pedagogische vrijheid maar zijn verantwoordelijk voor resultaten. Directies
krijgen ruimte om aangepast beleid te voeren.

Het beleidsvoerend
vermogen van de directies wordt verder ondersteund.

Met
kwaliteitszorg: monitoring en transparantie. Meten is weten. Directies,
leerkrachten, leerlingen moeten weten waar ze staan.

Centrale data
leerlingen, leerkrachten, directies en scholen worden in eenvoudige
verstaanbare vorm aangeleverd.

Leervolgsysteem
over ontwikkeling en studievoortgang.

Sterke
ondersteuning scholen, directies, leerkrachten en schoolpersoneel vanuit de
Dienst Stedelijk Onderwijsbeleid.

Geen onterechte
B-stroomverwijzingen. Te veel jongeren worden om verkeerde redenen (bv.
taalachterstand) doorverwezen naar het beroepsonderwijs.

Samengevat

1.
Eerlijke,
rechtvaardige scholen: Iedereen gelijke kansen. Een eerlijk en klantvriendelijk
aanmeldsysteem. Co-teaching voor meer differentiatie, een refterrevolutie, een
huiswerkevo­lutie.

2.
De beste
leerkrachten: coaches voor beginnende leerkrachten, twee mensen per klas,
promotie van lerarenopleiding in ’t stad.

3.
Scholen midden in
de samenleving: goede voor- en nabewaking met opgeleide begeleiders en echte
activiteiten, school als spil in de buurt via buurtorganisaties, detecteren en
opvolgen van moeilijke thuissituaties, investeren in ouderbetrokkenheid.

4.
Een stadspact voor
onze BSO en TSO jongeren: een gegarandeerde werkplek voor elke jongere met
beroepsopleiding

5.
Een uitstroomplan
voor alle netten: om te zorgen dat bijna iedereen een diploma haalt: van 20%
> 5%