Blog Image

Marc Swyngedouw

Contact

marc.swyngedouw@telenet.be

Reacties (0): onder elk bericht - mogelijkheid tot reacties afgezet. Geen zin in 'trollen'.

Voor de campagne gemeenteraad kies categorie:
VERKIEZINGSCAMPAGNE 14/10/18

Tram11 service moet verbeteren

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 29 sep, 2018 13:02:31

Onze (mijn) mening om van Tram 11 in Antwerpen terug een zinvolle tramlijn te maken. Als illustratie van waarom in Antwerpen hoe langer hoe minder het openbaar vervoer genomen wordt. Trouwens, wist u, het zijn de openbaarvervoergebruikers die overgestapt zijn naar de fiets (Velo) en niet de autogebruikers (zoals schepen Kennis (N-VA) suggereert).

<!–
WriteFlash('‘);
//–>Omdat cultuur geen luxe is

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 24 sep, 2018 14:47:04

We zijn gestart met onze cultuuractie: Ja! Kunst kan de wereld redden. Met gedicht van Jörg Pyl de wijkdichter van Zurenborg en schilderij Dina Swyngedouw.Veilig naar school:fietspaden

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 05 sep, 2018 09:22:43

Om veilig naar school en werk te kunnen met de fiets heb je natuurlijk fietspaden nodig. Sp.a-Antwerpen maakt er werk van. Met Yasmine Kherbache , Peter Raads, Karl Apers, Johan Bijttebier, Jan Vielfont en mezelf in de hoofdrollen.

<!–
WriteFlash('‘);
//–>Veilig naar school

Verkiezingscampagne 14/10/18 Posted on 03 sep, 2018 14:09:03

Eerste schooldag = eerste campagnedag. We willen dat iedereen (leerlingen en schoolpersoneel) veilig van en naar school kan.De (misplaatste) studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur II

Standpunten en opinies Posted on 03 jul, 2018 22:58:49

Zie Apache.be of Knack.be (voor documenten in gele achtergrond)

De misleidende studie-ijver van
het Antwerpse stadsbestuur.

Marc Swyngedouw (professor sociologie KU Leuven en kandidaat
gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen voor sp.a)

De huidige Antwerpse coalitie o.l.v. Bart De Wever (N-VA; CD&V en
Open VLD) maakt systematisch misbruik van onderzoeksgegevens om haar beleid te
legitimeren in plaats van er haar beleid op te baseren.

Beleid steunen op wetenschappelijk onderzoek is zonder twijfel aan te
moedigen. De stad Antwerpen bestelde zijn wetenschappelijke studies
traditioneel bij de universiteiten die dit land rijk is. In 2006-2007 richtte
Patrick Janssens (sp.a) de Studiedienst Stadsobservatie (SSO) Antwerpen op.
Deze dienst doet onderzoek, verzamelt en verwerkt statistische gegevens over de
stad Antwerpen. De combinatie van degelijke basisstatistieken, de A-monitor, en
externe wetenschappelijke onderzoeksopdrachten aan de universiteiten vormde een
solide basis voor het beleidsvoerend vermogen van Antwerpen. Zo is de
studiedienst uitgegroeid tot één van de beste in het land. Die sterke reputatie
wordt vandaag helaas te grabbel gegooid om twijfelachtig beleid recht te praten
door het een wetenschappelijk aureooltje te geven. De Antwerpse coalitie
hanteert vier slimme manieren om bevindingen uit onderzoek naar haar hand te
zetten. We illustreren kort elke strategie.

De Wevers Berber incident.

Strategie: Laat snel één of meer
‘onderzoeksrapporten’ semi-automatisch uit de computer rollen wanneer je door
een voortvarende uitspraak in moeilijkheden komt.

Op 23 maart
2015 was N-VA-voorzitter Bart De Wever te gast in Terzake. “We hebben
toegelaten de slechte soort migranten te laten komen en nadien te weinig
gedaan”, zei De Wever, die stelde dat racisme een ‘relatief’ begrip is en te
vaak wordt ingeroepen als excuus voor een persoonlijk falen bij sommigen. “Vooral
de Berbers. Dat is een gesloten groep met veel wantrouwen tegenover de
overheid, een zwak georganiseerde islam, en een groep die zeer vatbaar is voor
het salafisme. (… )”, zei De Wever. (GvA 16.01.16). Een rel is het gevolg en
De Wever wordt zelfs aangeklaagd voor racisme (waarvan hij vrijgesproken
wordt). Maar wat opvalt is dat vier dagen later op 27 maart 2015 twee rapporten
worden aangemaakt via de semi-automatische tool van de Studiedienst
Stadsobservatie (SSO) die zelfs niet van enige inleiding of slot worden
voorzien (Cijfers BDW
RapportAntwerpen1_5276001-2518911.pdf: Algemeen rapport: vergelijk
Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever
(2050), Borgerhout (2140) en Cijfers
BDW RapportAntwerpen2_5276002-4096218.pdf: Diversiteit in Wijken: Kiel,
Borgerhout Intra Muros Noord, Borgerhout Intra Muros Zuid, Deurne Noord). Die
twee semi-automatisch gegenereerde rapporten worden gelanceerd als “de cijfers
achter de racisme-rel rond Bart De Wever” en zouden moeten aantonen dat hij
overschot van gelijk heeft. Nochtans (1) bevatten die rapporten nergens
specifieke informatie over de etnische groep Berbers. Wel gaat het over Marokkanen
naar nationaliteit, Noord-Afrikanen, allochtonen… (2) Informatie die niet
spoort met de uitspraken van De Wever wordt niet becommentarieerd, bijv. de werkloosheidsgraad
in Borgerhout 2140 en op Linkeroever 2050 is lager dan het gemiddelde van de
gehele stad (fig. 24 rapport 2), (3) of gewoon weggehaald, bijv. het gedeelte over
de ‘Kwaliteit van de Ruimte’ is weggeknipt uit rapport 2. (Is het minder leuk
wonen in die wijken?). Verder valt vooral het haastwerk op: (4) Zo werden in één
rapport grafieken opgenomen zonder gegevens (fig. 21, 30 & 31 rapport 2); (5)
staan beide rapporten vol machinetaal die niet in leesbaar Nederlands is omgezet
of weggehaald; en (6) was er blijkbaar geen tijd voor conclusies. Vandaag
zouden we dit soort ‘informatie’ als ‘fake news’ catalogiseren.

Marinowers (Open VLD) en Duchateaus (N-VA) ‘Children’s Zone’.

Strategie: Verzwijg in je communicatie over een
uitgebreid wetenschappelijk rapport cruciale onderdelen daarvan die je beleid
niet ondersteunen.

In 2015
blijkt dat 25% (volgens de toenmalige berekeningswijze) van de Antwerpse
leerlingen ongekwalificeerd uitstroomt en dat het nieuwe stadsbestuur nog geen
enkele maatregel heeft genomen om dit percentage te verlagen – tot dan moest
het stadbestuur van N-VA, CD&V en Open-VLD zich beroepen op de anti-spijbel en anti-zittenblijven
maatregelen van hun voorganger R. Voorhamme (sp.a). Er moest dus dringend initiatief genomen worden. Het
toeval wil dat het stadsbestuur op studiereis in New York City geattendeerd
werd op het sympathieke maar ter plaatse ook controversiële project ‘Children’s Zone’. Kort samengevat gaat het om een variant van
een ‘Brede Scholen’ beleid met focus op educatieve vrijetijdsactiviteiten na
school. Rotterdam heeft ook een ‘Children’s Zone’ opgestart in 2011. Open-VLD (en
N-VA) willen dit project ook hier lanceren en bestellen een wetenschappelijke
studie die dit zou moeten onderbouwen bij een privé-onderzoeksbureau,
KU Leuven, en UGent. De stad selecteert een achterstandswijk (Het Kiel) om een
experiment op te starten. De ambitieuze doelstelling van het project is “de leerachterstand
in kansarme wijken inhalen en de ongekwalificeerde uitstroom tegengaan”. Daar
zijn veel vragen bij te stellen en dat doet de wetenschappelijke studie ‘Children’s Zone’ ook (Eindrapport Antwerp Children’s Zone.pdf ). Ik
citeer uit het eindrapport: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat men in
Rotterdam, vier jaar na de lancering van de Children’s
Zone aldaar, tot de vaststelling komt dat effecten van de interventie eerder
negatief evolueren. [… ] Als gevolg daarvan staat Rotterdam Children’s
Zone nog ver van de nagestreefde doelen: CITO-scores
[centrale test aan het einde van de lagere school: MS] zijn niet gestegen, noch
zijn er meer jongeren met een HAVO/VWO-diploma
[vergelijkbaar met ASO diploma in Vlaanderen: MS].” In het persbericht wordt
hierover niet gerept (20161018_Persbericht Studie ACZ_v2.pdf).
In tegendeel, het stadsbestuur blijft Children’s Zone
(nu A’rea2020 op het Kiel) opvoeren als het
paradepaardje van zijn beleid om de ongekwalificeerde uitstroom terug te
dringen; en laat Marco Pastors (ex-Leefbaar Rotterdam)
overkomen om op ATV het zogenaamde succesverhaal van Rotterdam Children’s Zone te verkondigen (voor een meer realistische
benadering van de resultaten en de onvergelijkbaarheid van het Nationaal
Programma Rotterdam-Zuid met het Antwerpse Children’s zone zie: Algemeen Dagblad AD Nationaal
programma helpt Zuid.pdf, of NRC-Verbetering_Rotterdam-Zuid_taai_proces_280418.pdf
en NPRZ_2016_voorgangrapport_deel1.pdf).
Ondanks de aankondiging dat tussentijdse wetenschappelijke evaluaties zullen
plaats vinden weigert het bestuur tot nu toe om bestaande tussentijdse rapporten
publiek te maken (zie 20161018_presentatie Antwerp Children’s
Zone_persconferentie_DEF.pdf). Zelfs al zouden
we A’rea2020 het voordeel van de twijfel geven, dan nog kan een project dat ca.
600 kinderen (van de ca. 2000 in het stedelijk basisonderwijs in de wijk Kiel)
(AG Stedelijk Onderwijs) bereikt nooit volstaan als antwoord
op de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom. Hoewel er voldoende
voorbeelden bestaan van wetenschappelijk onderbouwde succesvolle beleidsacties
in buitenlandse steden als Toronto, London en New York,
blijft het stadsbestuur experimenten in één wijk; en blijft het wetenschappelijke
gegevens die dit experiment in vraag stellen, in de communicatie verdrinken.

Gebiedsscan Borgerhout Intra Muros (Bart De
Wever)

Strategie: Laat je eigen diensten een rapport
schrijven en stel dit voor als onderzoek door onafhankelijke experten. Gebruik
een uitzondering in de wet op de openbaarheid van bestuur. Zo voorkom je dat
kritische burgers, onderzoekers of beleidsmensen brandhout maken van je
rapport.

GvA opent op
24.02.18 met “Nieuw onderzoek: De Illegale economie is in Borgerhout groter dan
de legale”. In de inleiding luidt het: “De georganiseerde misdaad heeft zich in
Borgerhout diep ingenesteld in het maatschappelijke leven. Dat concludeert
onderzoek van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid naar
de “ondermijnende criminaliteit in het district.”” De krant doet hiermee gewoon
haar werk en brengt verslag uit van een rapport dat het label ‘vertrouwelijk’
meekreeg maar haar toch werd toegespeeld, net voor de gemeenteraad van de
daaropvolgende maandag. Zich beroepend op een uitzondering voorzien in de wet
op de openbaarheid van bestuur gezien de vertrouwelijkheid van het document,
weigert De Wever een exemplaar te bezorgen aan gemeenteraadsleden (van de
oppositie) of zelfs maar inzage te geven aan geïnteresseerde media en burgers. Pas
een maand later krijgen media en burgers alsnog inzage in een tot in het
absurde gecensureerde versie van het rapport. Zelfs de namen van auteurs van
gepubliceerd en dus publiek beschikbaar wetenschappelijk onderzoek worden met
zwart onleesbaar gemaakt. Het rapport zou alle gekende feitelijke gegevens over
Borgerhout Intra Muros samenbrengen. Het is opgesteld door de lokale politie en
de Dienst Maatschappelijke Veiligheid. Vooral dat laatste klinkt zeer goed.
Nazicht leert dat dit de stedelijke diensten zijn die rechtstreeks onder
Burgemeester De Wever ressorteren. M.a.w. het betreft hier geen extern wetenschappelijk
onderzoeksrapport maar een door de interne politionele diensten van De Wever
opgesteld beleidsrapport. (“De diensten die de bevoegdheden van de burgemeester
uitoefenen worden gecentraliseerd in de nieuwe bedrijfseenheid Maatschappelijke
Veiligheid.” 2017_CBS_10332
Collegebesluit Organigram Maatschappelijke_veiligheid_stedelijk_organigram.pdf).
De samengebrachte gegevens zijn afkomstig van de klassieke politionele diensten,
gaande van buurtregie, stadstoezicht, bestuurlijke handhaving, wijkagenten,
lokale recherche, … tot en met het parket. Andere mogelijk relevante
informatie, zoals bijv. gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en bevoorrechte
getuigenissen vanuit het jeugdwerk, buurthuizen, kerkgemeenschappen, Centra Algemeen
Welzijn, Kind & Gezin, … komen niet aan bod. Dit heeft gevolgen voor de inhoud
van het rapport dat eenzijdig is. De slechte verhouding tussen (lokale) politie
en jongeren schrijft men toe aan ‘machogedrag, intimidatie en groepsdruk’ van de
etnisch-culturele bevolking. Over etnische profilering door de politie (bijv., op
huidskleur afgaan om mensen te controleren) wordt met geen woord gerept in het
rapport. Met de volgende (hoopgevende?) vaststelling wordt in de rest van de
studie niets gedaan: “We stellen vast dat de geregistreerde
criminaliteitscijfers in Borgerhout Intra Muros (…) globaal genomen lager zijn
dan het stedelijke gemiddelde, zowel voor woninginbraken, agressieve diefstal,
overlast, druggebruik en drugbezit. Enkel voor drughandel ligt het aantal
vaststellingen per 1.000 inwoners iets hoger.” Integendeel, de conclusie die de
gehele inhoud van het rapport niet reflecteert, suggereert dat het rapport allicht
moet dienen om voorstellen te promoten die de N-VA federaal en regionaal naar
voor schuift in de strijd tegen radicalisering en in de ‘war on drugs’ (zoals bijv.
een variant op de Nederlandse Bibob-wetgeving – het preventief geen vergunning
afleveren om ondernemingen te vestigen in de stad door het stadsbestuur). Een
heel andere conclusie uit het rapport zou kunnen zijn dat de politionele en
gerechtelijke instanties blijkbaar falen om een beperkte groep van bewoners (het
zou gaan over de leden van enkele families) effectief te vervolgen.

Afschaffing van de dubbele
contingentering in de stad Antwerpen, Marinower (Open-VLD).

Strategie: Laat je administratie
enkele cijfers op een rij zetten; voer daar enkele berekeningen op uit die je goed
uitkomen; en giet het geheel in een prezi-presentatie (i.e., een sexy variant
van een PowerPointpresentatie). Om de cijfers kracht bij te zetten laat je die
oefening door een minister van de Vlaamse Gemeenschap uitroepen tot
wetenschappelijk onderzoek waarop ze haar beleid wil afstemmen.

Naar
aanleiding van de jaarlijkse soap van de inschrijvingen in het onderwijs in
Vlaanderen richt de Antwerpse schepen van onderwijs Claude Marinower een open brief
aan de Vlaamse Minister van Onderwijs Hilde Crevits, waarin hij pleit voor een
verplicht centraal aanmeldingssysteem (CAM) voor alle scholen in heel
Vlaanderen en waarin hij tegelijk pleit voor het afschaffen van de dubbele
contingentering in het basisonderwijs. Kort door de bocht is dit systeem
bedoeld om de sociale mix in scholen te bevorderen en om kansarme leerlingen
over scholen te spreiden. Marinower beweert dat onderzoek heeft aangetoond dat
in Antwerpen die sociale mix vanzelf tot stand komt; en dat slechts 3% van alle
leerlingen in een andere school terechtkomen door de dubbele contingentering.
Marinowers brief echoot een eis van de N-VA (!) die het CAM maar wil toestaan
op voorwaarde dat de dubbele contingentering afgeschaft wordt. De cijfergegevens
in Marinowers brief wekken verbazing omdat Gent over totaal andere cijfers
beschikt en omdat de Antwerpse woningmarkt minstens even sterk gesegregeerd is
als die van Gent. In het Vlaams Parlement geeft Crevits de cijfers nog grotere
weerklank: “Het Vlaams Parlement debatteerde gisteren over de problematiek van
de inschrijvingen in Vlaamse scholen. Minister Crevits deed daar een opvallende
uitspraak. Ze haalde cijfers aan uit Antwerpen, waar al enkele jaren wordt
gewerkt met een dubbele contingentering voor het lager onderwijs. De stad deed
in 2016 de oefening en herberekende de resultaten van twee jaar zonder die
maatregel. Wat bleek? “Slechts drie procent van de leerlingen kreeg een
andere school toebedeeld”, aldus de minister. “In Antwerpen tonen ze
dat je ook zonder te werken met twee lijsten een sociale mix op scholen kunt
krijgen.”” (DM 08.03.18). We vragen het rapport op en krijgen het volgende
antwoord van de stadssecretaris: “Ik kan u meedelen dat dit onderzoek effectief
werd uitgevoerd door de stad Antwerpen maar nooit werd opgeleverd in de vorm
van een ‘rapport’. Dit onderzoek werd wel toegelicht aan de
gemeenteraadscommissie onderwijs van 20 september 2016. Naast de mondelinge
toelichting werd er ook een presentatie getoond. Het was deze presentatie die
ook aan minister Crevits werd voorgelegd.” Het gaat om een prezi-presentatie (https://prezi.com/vn-cc9e_hjv_/2016-mja-dc-commissie-onderwijs/).
De minister blijkt snel tevreden. Het rapport is aangemaakt door de diensten
van schepen Marinower. Zij gebruiken als basis voor de berekening alle kinderen
die zich inschrijven, ongeacht of zij in aanmerking (kunnen) komen voor de
dubbele contingentering of niet, en komen uit op 3%. Als je deze berekening
overdoet voor alle kinderen die in aanmerking komen voor de maatregel, dan kom
je boven 9% uit. Dit cijfer maakt het al wat minder gemakkelijk om de dubbele
contingentering van tafel te vegen als een van de middelen om de sociale mix te
bevorderen. In de commissiezitting – waar Marinower en de meerderheid de
toegang van onderwijsexperten die geen gemeenteraadslid zijn weigerden – merkt
men dit op, maar de meerderheid laat het blauwblauw.

Conclusie

Het
lijkt erop dat ook het Antwerps stadsbestuur het ‘post-truth’ tijdperk in de
politiek omarmd heeft. Onderzoek dient niet om licht in de duisternis te
brengen maar om bedenkelijke uitspraken recht te praten of reeds beslist beleid
door te drukken. Staat de samenleving daar machteloos tegenover? Neen. De
Studiedienst Stadsobservatie Antwerpen levert een rijk arsenaal van betrouwbare
en publiek toegankelijke gegevens aan. Daar kunnen geïnteresseerde burgers, het
sociale middenveld, journalisten, en last but not least, politici en politieke partijen
verstandig gebruik van maken. Maar er is meer nodig om een geïnformeerd publiek
debat op gang te trekken en levendig te houden. Sterk weerwerk combineert
kwaliteitsvol onafhankelijk onderzoek met kritische journalistiek, houdt een vinger
aan de pols met een sociaal gedragen en etnisch divers middenveld, en biedt een
publiek forum aan kritische stemmen van mondige individuele burgers. ‘You can fool all the people some of
the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the
people all the time’ (Abraham Lincoln).De (misplaatste) studie-ijver van het Antwerpse stadsbestuur

Standpunten en opinies Posted on 03 jul, 2018 22:56:02

‘Antwerps stadsbestuur misbruikt systematisch onderzoek om
beleid te legitimeren’

Het Antwerpse stadsbestuur fabriceert zelf zogenaamde
onderzoeken en negeert informatie die niet in het kraam past, zegt professor
politicologie en SP.A-kandidaat in Antwerpen Marc Swyngedouw.

Door Simon Demeulemeester Knack 04.0.2018

‘De
Antwerpse coalitie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakt systematisch
misbruik van onderzoeksgegevens om haar beleid te legitimeren in plaats van er
haar beleid op te baseren.’ Dat schrijft professor politieke sociologie Marc
Swyngedouw (KU Leuven) in een opiniestuk op Knack.be. Hij fileert
vier strategieën waarmee de Antwerpse coalitie van N-VA, Open VLD en CD&V
‘bevindingen uit onderzoek naar haar hand zet’. Swyngedouw, in oktober ook
kandidaat op de SP.A-lijst in Antwerpen, zag dat bijvoorbeeld gebeuren in
nasleep van de Berber-rel in 2015. De Wever had Berbers een gesloten groep
genoemd ‘met veel wantrouwen tegenover de overheid’ en ‘zeer vatbaar voor het
salafisme’. Vier dagen daarna worden er twee rapporten aangemaakt via de
Studiedienst Stadsobservatie (SSO), de databank van de stad Antwerpen die nog
door De Wevers voorganger Patrick Janssens (SP.A) in het leven is geroepen. ‘Die
SSO is een schitterend gemaakte databank, vol degelijke, betrouwbare en publiek toegankelijke gegevens over de stad
Antwerpen,’ zegt Swyngedouw. ‘Wat het echter niet is, is een machine waar
je snel-snel cijfers kan laten uitrollen om je gelijk te halen.’
Net dat is er gebeurd, meent Swyngedouw. ‘Die twee rapporten werden gelanceerd
als “de cijfers achter de racisme-rel van De Wever”. Maar nérgens staat daarin
specifieke informatie over Berbers. Wel over “Marokkanen”, “allochtonen” of
“Noord-Afrikanen”. Daarnaast wordt uit die rapporten ook informatie genegeerd
of zelfs weggeknipt – toevallig zaken die niet sporen met De Wevers visie. Die
rapporten zijn dus gewoon fake news.’

Iets
gelijkaardigs zag Swyngedouw gebeuren toen het Antwerpse district
Borgerhout begin dit jaar negatief in het nieuws kwam wanneer uit een ‘gebiedsscan’
van de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid moest blijken dat de
illegale economie er groter is dan de legale. Swyngedouw: ‘Dat rapport was
opgesteld door de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid:
beiden diensten die onder De Wevers bevoegdheid vallen. Organisaties die ook
waardevolle informatie hebben, zoals de kerkgemeenschappen, de jeugdwerking, de
Centra Algemeen Welzijn en Kind & Gezin, werden niet bevraagd. Die
gebiedsscan was dus absoluut geen extern, laat staan wetenschappelijk of
onafhankelijk onderzoek.’ Bovendien, zo benadrukt Swyngedouw, kan je uit het
rapport niet afleiden wie gezegd heeft dat de illegale economie in Borgerhout
groter is dan de legale, wat als het grote nieuws uit het rapport op de
voorpagina van De Gazet van Antwerpen prijkte. ‘Dat
kan evengoed een buurtwachter zijn als de procureur des konings.’ De werkwijze
resulteert in een eenzijdig rapport, vindt Swyngedouw: ‘De slechte
verhouding tussen de politie en de jongeren in Borgerhout wordt exclusief
toegeschreven aan “machogedrag, intimidatie en groepsdruk” van de
etnisch-culturele bevolking. Geen woord over bijvoorbeeld etnisch profileren
door de politie. Helemaal onbegrijpelijk is het dat een hoopvolle vaststelling
uit de gebiedsscan wordt genegeerd, namelijk dat de geregistreerde
criminaliteitscijfers in Borgerhout Intra Muros globaal genomen lager zijn dan
het stedelijke gemiddelde. Enkel voor drughandel ligt het aantal vaststellingen
iets hoger.’ Swyngedouw concludeert dat de studie moest dienen als onderbouwing
van de war-on-drugs van N-VA en haar voorstellen in de strijd
tegen radicalisering. Nochtans kon er een compleet andere conclusie getrokken
worden uit het rapport, zegt hij. ‘Die illegale economie en drugshandel zijn in
handen van enkele families stelt het rapport. Je kan dus ook besluiten dat de
politionele en gerechtelijke instanties falen om een beperkte groep van
bewoners effectief te vervolgen.’

Gevraagd
naar een reactie, laat de woordvoerder van Bart De Wever weten ‘er akte van te
nemen dat volgens de heer
Swyngedouw de externe academici, het Openbaar Ministerie, de Federale
Gerechtelijke Politie en het Arbeidsauditoraat, die hebben meegewerkt aan de
gebiedsscan, geen onafhankelijke instanties zijn.’ Op de vragen of het niet
vreemd is dat de rapporten van de SSO niets zeggen over Berbers en of de gebiedsscan van Borgerhout niet waardevoller
was geweest met ook extra input wenste de woordvoerder niet in te gaan.

Volgens Swyngedouw lijkt het erop dat het Antwerps
stadsbestuur het ‘post-truth-tijdperk in de politiek omarmd heeft’. ‘Onderzoek
dient niet om licht in de duisternis te brengen, maar om bedenkelijke
uitspraken recht te praten of reeds beslist beleid door te drukken.’ Spreekt
hier niet eerder de SP.A-kandidaat dan de professor? Wetenschappers beklagen
zich er al van ver voor De Wevers burgemeesterschap over dat hun onderzoek soms
bijzonder creatief gebruikt wordt door politici. Swyngedouw schudt het
hoofd. ‘Ik heb veel beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan, voor
veel coalities en beleidsniveaus. Soms deden politici veel met onze resultaten,
soms minder of zelfs niks. Maar de systematiek waarmee deze coalitie misbruik
maakt van onderzoeksgegevens, dat heb ik nooit meegemaakt. Al helemaal nieuw is
het om te moeten vaststellen dat politici het ómgekeerde beweren van wat uit
onderzoek blijkt en dat ze hun eigen diensten zelf “rapporten” laten fabriceren
die uitspraken of beleid moeten ondersteunen. Dat is ongezien.’

Lees de opinie op Knack.be/swyngedouwVoorstelling programma

Onderwijsplan sp.a Antwerpen Posted on 21 jun, 2018 13:15:13

Onderwijsprogramma sp.a Antwerpen werd op 20/06/18 voorgesteld aan de geïnteresseerden van binnen en buiten de sp.a. School Maken was een leerrijke gedachtenuitwisseling. Hieronder de powerpoint van die avond.Dialoog over onderwijsprogramma

Onderwijsplan sp.a Antwerpen Posted on 30 mei, 2018 14:50:29

Beste,

Ik nodig je van harte uit voor ‘School Maken’, onze discussieavond over het onderwijsprogramma van sp.a Antwerpen.

Inleiding door Jinnih Beels

Een urgentieplan tegen schoolse uitval

Marc Swyngedouw – rechtvaardige en brede scholen

Christine Hannes – leerkrachten ondersteunen en een stadspact voor het vakonderwijs

Fauzaya Talhaoui – schoolloopbaan: leerlingenoriëntatie en ouderparticipatie

In dialoog

Prof. Dr. Dimo Kavadias – onderwijsspecialist VUB

Ludo Decaluwé – AMS-UAntwerpen en ex-directeur Pius X

Slotwoord door Marc Swyngedouw

Presentatie en Moderator: Karl Apers

Deelname is uiteraard gratis maar mogen we je vragen om even in te schrijven op: https://www.s-p-a.be/events/school-maken/?utm_campaign=school-maken&utm_medium=online&utm_source=organic« VorigeVolgende »